تــــــرســـــــیم آیـــنده ای مطـــــمئن

 راهنمای معرفی بیمه نامه های :                                                          

  * عمر و تشکیل سرمایه     * مستمری      * فوت تمام عمر

* بیمه عمر و تشکیل سرمایه :

  با خرید این بیمه نامه ،بیمه شده در پایان  مدت آن ، سرمایه بیمه نامه خود را به همراه سود مشارکت در منافع حاصل از سرمایه گذاری مطمئن شرکت بیمه ، دریافت می کند و تا مدت اعتبار بیمه نامه نیز تحت پوشش خطرات فوت به هر علت ، از کار افتادگی کلی ناشی از بیماری یا حادثه و نقص عضو به علت حادثه است .

 * شما بیمه گذار ارجمن ، سرمایه بیمه عمر را به میزان تمایل و هم سو با توانایی و برنامه مالی و سرمای گذاری خود در آینده مطابق با شرایط تورمی و با ضریب افزایشی (از 5 الی 20 درصد به صورت سالانه ) انتخاب می کنید .

* در صورت فوت بیمه شده، اندوخته ایجاد شده از بیمه نامه به همراه سرمایه فوت به ذینفع بیمه نامه پرداخت می شود.

* در صورت فوت بیمه شده به باز ماندگان ، معدل سرمایه بیمه شده غرامت پرداخت می شود .

* در صورت وقوع نقص عضو و از کار افتادگی کلی ناشی از حادثه و یا بیماری غرامت پرداخت می شود .

* هزینه درمان امراض خاص ( سکته قلبی ، سکته مغزی ، انواع سرطان ها ، جراحی عروق کرونر قلب و پیوند اعضای اصلی بدن ) بیمه شده پرداخت می شود.

جدول حق بیمه بیمه نامه عمر و تشکیل سرمایه اولیه 000/000/100ریال

جدولی که مشاهده می کنید ؛صرفابه صورت نمونه ارائه شده است وامکان انتخاب میزان سرمایه و طول قرارداد بیمه بر حسب نیاز بیمه گزاران محترم وجود دارد.

 

                  

مدت بیمه نامه

سن به سال   

  5 سال

10 سال

15 سال

5

790/294/1 ریال

130/475 ریال

850/241 ریال

10

670/294/1 ریال

650/475 ریال

250/243 ریال

15

800/296/1ریال

350/479 ریال

330/247 ریال

20

860/300/1ریال

120/483 ریال

930/250 ریال

25

130/301/1ریال

560/ 483 ریال

760/251 ریال

30

050/303/1 ریال

260/485 ریال

210/254 ریال

35

430/304/1 ریال

900/488 ریال

330/259 ریال

40

720/380/1 ریال

650/495 ریال

170/268 ریال

45

380/316/1 ریال

970/506 ریال

050/283 ریال

50

390/329/1 ریال

090/526 ریال

010/307 ریال

55

460/349/1 ریال

950/553 ریال

860/340 ریال

60

180/376/1 ریال

580/590 ریال

مبلغ جدول

65

700/409/1 ریال

ـ

ماهانه است

* در ابتدای هر سال بیمه ای ، با انتخاب یکی از روش های ماهانه،دوماهه،فصلی،چهارماهه، و ... ، سالانه و یا به صورت یکجا حق بیمه خو را پرداخت می نمایید.

* در مدت اعتبار بیمه نامه خود ، از محل حق بیمه های پرداختی تا میزان90 درصد،بی نیازاز معرفی ضامن به دفعات وام دریافت میکنید.

*  شرکت بیمه البرز با  بهره گیری از متخصصان و کارشناسان امور سرمایه گذاری ، وجوهی را که شما به عنوان حق بیمه پرداخت نموده اید،درراه های مطمئن وسودآورسرمایه گذاری نموده وسود حاصل ازآن را به تناسب حق بیمه های دریافتی به بیمه شدگان خود اختصاص می دهد . محاسبه و تقسیم سود سالانه درپایان هر سال مالی انجام و سود حاصله به بیمه گزار تعلق می گیرد .    * در ابتدای هر سال و با درخواست شما افزایش و یا کاهش سرمایه بیمه عمر امکان پذیر است .                                                                                 

* به هنگام از کار افتادگی ناشی از بیماری یا حادثه تا پایان مدت پرداخت حق بیمه از پرداخت باقیمانده آن معاف می شوید.

* در پایان مدت بیمه نامه می توانید همه یا قسمتی از سرمایه این بیمه نامه را به بیکه های کستمری تبدیل نمایید .

* مطابق مفاد 24 ،136 ،137 قانون مالیات های مستقیم از مزایا و معفیت مالیاتی نیز بهره مند می شوید و حق بیمه هایی که همه ساله توسط شما پرداخت می شوددر زمان محاسبه مالیات از کل درآمد مشمول مالیات کسر می شود .

*همچنین می توانید این بیمه نامه را به افراد دیگر انتقال دهید ، واگذاری و انتقال آن از نظر شرکت بیمه البرز محدودیتی ندارد .

* بیمه مستمری :

هموطن گرامی :  شما می توانید با انتخاب و پرداخت حق بیمه یکی از طرح های متنوع بیمه ی مستمری ، برای مدت محدود و مشخص و یا برای تمامی عمر به صورت ماهانه یا سالانه از شرکت بیمه البرز ، مستمری دریافت نمایید

به عبارت دیگر با خرید هر یک ازانواع  بیمه نامه های مستمری می توانید پاسخگوی نیاز مالی خود در دوران بازنشستگی شوید .

بیمه مستمری ، نوعی از بیمه های به شرط حیات است ؛که بیمه گر (شرکت بیمه البرز ) متعهد می شود ؛ پس از دریافت حق بیمه مستمری ، اقساط مستمری را به صورت یکسان ، مساوی یا با افزایش برای مدت زمان محدود (مستمری موقت) و یا تا پایان عمر (مستمری تمام عمر ) به بیمه شده پرداخت نماید.

به عنوان مثال: چنان چه شخص چهل ساله ای به مدت 15 سال ماهانه یک میلیون ریال  حق بیمه پرداخت کند ، می تواند تا پایان عمر مستمری ماهانه به میزان 000/300/4ریال دیافت نماید.

همه بیمه شدگان اختیاری و یا اجباری سایر سازمان های ارائه کننده بیمه های اجتماعی در کشور نیز می توانند با خرید این بیمه نامه ، از شرکت بیمه البرز ، مستمری دریافت نمایند.

جدول حق بیمه  ماهانه بیمه های مستمری با دریافت مستمری به صورت سالانه و تا پایان عمر به میزان 000/000/50

جدولی که مشاهده می کنید ؛صرفابه صورت نمونه ارائه شده است وامکان انتخاب میزان سرمایه و طول قرارداد بیمه بر حسب نیاز بیمه گزاران محترم وجود دارد.

هدف از ارائه بیمه های مستمری :

پاسخگوی به قشر وسیعی از جامعه که هیج گونه

مدت بیمه نامه

سن به سال

10 سال

15 سال

20 سال

5

340/704/1 ریال

370/898 ریال

010/439 ریال

10

400/694/1 ریال

340/793 ریال

230/436 ریال

15

510/684/1ریال

320/788 ریال

970/432 ریال

20

120/676/1ریال

390/782 ریال

500/428 ریال

25

150/663/1ریال

830/772 ریال

250/421 ریال

30

420/641/1 ریال

630/757 ریال

440/410 ریال

35

790/607/1 ریال

300/735 ریال

260/395 ریال

40

960/558/1 ریال

090/704 ریال

420/375 ریال

45

580/491/1 ریال

570/663 ریال

960/350 ریال

50

830/404/1 ریال

530/613 ریال

560/321 ریال

55

100/298/1 ریال

340/552 ریال

840/286 ریال

60

150/130/1 ریال

320/463 ریال

750/241  ریال

65

940/ 963    ریال

130/380  ریال

مبلغ جدول

70

540/768    ریال

 

ماهانه است

درآمدی در زمان بازنشستگی ندارند یا کسانی که درآمد دوران میانسالی و یا پیری آنان کفاف مخارج زندگی را نمی نماید.

* انتخاب روش پرداخت حق بیمه با شماست . با انتخاب یکی از روش های ماهانه ،دو ماهه، ...،

سالانه و یا بصورت یکجا این بیمه نامه را خریداری می نماید.

ــ برای مدت محدودی نیز می توانید حق بیمه خود را به صورت ماهانه یا یکجا پرداخت نماید .

ــ در زمان از کارافتادگی کلی ناشی از بیماری یا حادثه،تا پایان مدت پرداخت حق بیمه ، ازپرداخت  اقساط باقیمانده حق بیمه معاف می شوید.

ــ در مدت اعتبار بیمه نامه خود، از محل حق بیمه های پرداختی تا میزان 90درصد ، بی نیاز از معرفی ضامن به دفعات وام دریافت می کنید .

ــ  مطابق مفاد 24 ،136 ،137 قانون مالیات های مستقیم از مزایا و معفیت مالیاتی نیز بهره مند می شوید و حق بیمه هایی که همه ساله توسط شما پرداخت می شوددر زمان محاسبه مالیات از کل درآمد مشمول مالیات کسر می شود .

ـ همچنین می توانید این بیمه نامه را به افراد دیگر انتقال دهید ، واگذاری و انتقال آن از نظر شرکت بیمه البرز محدودیتی ندارد .

تمامی صاحبان حرف و مشاغل نهادهای دولتی یا شرکت های خصوصی ، تجاری ، کسبه ، بانوان خانه دار ، اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه ها ، پزشکان و ... می توانند از مزایای بیمه مستمری بیمه البرز استفاده نمایند.

*بیمه فوت تمام عمر

نقش پر در خانواده های ایرانی بسیار پر اهمیت است . تکیه بیش از اندازه اعضای خانواده به پدر یا سرپرست خانواده در امور اقتصادی موجب می شود ،که فوت یا از کارافتادگی سرپرست خانواده لطمه های زیادی بر پیکر ه و نظام خانواده  وارد کند.

در بیمه فوت تمام عمر هر فرد می تواند اقدام به خید بیمه نامه کند و براساس آن در صورت فوت ، سرمایه فوت به وراث قانونی یا ذینفع های منتخب وی پرداخت شود .


جدول حق بیمه بیمه نامه فوت تمام عمر با سرمایه 000/000/100 ریال      

مدت بیمه نامه

سن به سال

10 سال

15 سال

20 سال

5

340/704/1 ریال

370/898 ریال

010/439 ریال

10

400/694/1 ریال

340/793 ریال

230/436 ریال

15

510/684/1ریال

320/788 ریال

970/432 ریال

20

120/676/1ریال

390/782 ریال

500/428 ریال

25

150/663/1ریال

830/772 ریال

250/421 ریال

30

420/641/1 ریال

630/757 ریال

440/410 ریال

35

790/607/1 ریال

300/735 ریال

260/395 ریال

40

960/558/1 ریال

090/704 ریال

420/375 ریال

45

580/491/1 ریال

570/663 ریال

960/350 ریال

50

830/404/1 ریال

530/613 ریال

560/321 ریال

55

100/298/1 ریال

340/552 ریال

840/286 ریال

60

150/130/1 ریال

320/463 ریال

750/241  ریال

65

940/ 963    ریال

130/380  ریال

مبلغ جدول

70

540/768    ریال

 

ماهانه است

ــ همه کسانی که این بیمه نامه را خریداری نمایند با پرداخت اواین قسط حق بیمه در صورت از کار افتادگی کلی از پوشش بیمه عمر و حوادث برخوردار می شوند .

ــ با خرید این بیمه نامه ، بیمه شده با پرداخت حق بیمه تا سن 70 سالگی ، تا پایان عمر از پوشش های بیمه ای فوت به هرعلت ،از کارافتادگی کلی ناشی از بیماری یا حادثه و نقص عضو به علت حادثه برخوردار می شود .

با خریداری این نوع بیمه نامه علاوه بر استفاده از معافیت مالیاتی طبق مفاد 24 ،136 ،137 قانون مالیاتهای مستقیم ، دریافت وام تامیزان90 درصد حق بیمه های پرداختی ، بی نیاز از معرفی ضامن به دفعات وام دریافت کنید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بیمه البرز نمایندگی چشمه سفیدی آماده ی ارائه کلیه خدمات بیمه ای به شما هم وطن گرامی  می باشد.

آدرس دفتر : کرمانشاه ، شهرک ژاندارمری بلوار دانشگاه آزادپلاک107 

                           تلفس :    7265100  0831                                 همراه :09183876047

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

جدول حق بیمه محاسبه شده طرح جامع خانوار

 

 

 

موضوع بیمه

                             ضرایب
خطرات تحت پوشش

1

1.5

     2  الی ....      

40

2.5

3

ساختمان و تاسیسات

آتش سوزی - صائقه - انفجارو سیل

20,000,000

30000000

40000000

000،000، 800

50000000

60000000

حق بیمه

4,600

6,900

9,200

000،000، 148

11,500

13,800

اثاث و لوازم منزل

آتش سوزی - صائقه - انفجارو سیل

10,000,000

15,000,000

20,000,000

000،000، 200

25,000,000

30,000,000

حق بیمه

2300

3450

4600

46000

5750

6900

ساختمان و تاسیسات

زلزله

20,000,000

30,000,000

40,000,000

000،000، 800

50,000,000

60,000,000

حق بیمه

8,000

12,000

16,000

000، 320

20,000

24,000

اثاث و لوازم منزل

زلزله

10,000,000

15,000,000

20,000,000

000، 000، 200

25,000,000

30,000,000

حق بیمه

4,000

6,000

8,000

000، 80

10,000

12,000

اثاث و لوازم منزل

سرقت

10,000,000

15,000,000

20,000,000

000، 000، 50

25,000,000

30,000,000

حق بیمه

35,000

52,500

70,000

000، 175

87,500

105,000

اجاره محل اقامت موقت خانواده بیمه گذار

قابل سکونت نبودن محل مورد بیمه ناشی از آتش سوزی - صائقه - انفجارو سیل

5,000,000

7,500,000

10,000,000

000، 000، 10

10,000,000

10,000,000

حق بیمه

2,000

3,000

4,000

000 ، 4

4,000

4,000

مسؤلیت مدنی در قبال شخص ثالث

ناشی ازآتش سوزی ویا انفجاردر محل مورد بیمه (جانی و مالی)

10,000,000

15,000,000

20,000,000

000، 000، 50

25,000,000

30,000,000

حق بیمه

2,500

3,750

5,000

500، 12

6,250

7,500

بیمه گذار و اعضائ خانواده مقیم در محل مورد بیمه (همسر و فرزندان)

فوت یا نقص عضو ناشی از آتش سوزی - صائقه - انفجار- سیل و سرقت در محل مورد بیمه برای هر نفر ( حداکثر تعهد برای چهار نفر)

10,000,000

15,000,000

20,000,000

000، 000، 200

25,000,000

30,000,000

حق بیمه

1,000

1,500

2,000

000، 20

2,500

3,000

بیمه گذار و اعضائ خانواده مقیم در محل مورد بیمه (همسر و فرزندان)

هزینه های پزشکی ناشی از آتش سوزی - صائقه - انفجار- سیل و سرقت در محل مورد بیمه برای هر نفر ( حداکثر تعهد برای چهار نفر)

1,000,000

1,500,000

2,000,000

000، 000، 20

2,500,000

3,000,000

حق بیمه

1,350

2,025

2,700

000، 27

3,375

4,050

 

جمع کل حق بیمه

60,750

91,125

121,500

500، 868

150,875

180,250

 

   جدولی که در بالا ملاحظه می فرمایید  جهت ارئه به شما که آینده نگر هستید ارئه گردیه است  این امکان را  به شما می دهد که  با            پرداخت هزینه ناچیز ساختمان ، اثاثه و لوازم  منزل خود را در مقابل خطرات (آتش سوزی ،صاعقه ، انفجار ،سیل ، زلزله و سرقت )  تحت پوشش بیمه برای مدت یک سال قرار می دهید و مسئولیت مدنی در قبال اشخاص ثالث ، همچنین فوت یا نقص عضو و  هزینه های پزشکی ناشی از آتش سوزی ،صائقه ،انفجار، سیل و سرقت در محل مورد بیمه برای هر نفر از اعضای خانواده شمار را تحت پوشش بیمه جامع خانوار بیمه البرز قرار می دهیم. شما با انتخاب هریک از ضرائب جدول این بیمه نامه که ا ز 1 الی 40 طراحی گریده است این  امکان را به شما می دهد که سرمایه مورد نظر خود را انتخاب و با پرداخت حق بیمه آن ، بیمه البرز را متعهد جبران خسارتهای واره به شما  در موارد بیمه شده  می گردانید .

در سایه سار عنایت حضرت دوست عمری شاد و بودنی پر از عزت برایتان آرزومندیم ،بیمه البرز نمایندگی   چشمه سفیدی  آماده ارئه  کلیه  خدمات بیمه ای به شما هموطن گرامی می باشد .

 

آدرس دفتر : کرمانشاه ، شهرک ژاندارمری بلوار( اصلی) دانشگاه آزاد پلاک 107 

                                                  تلفکس : 7265100    0831       همراه : 09183876047